Blogi

Minulla oli ilo tehdä Jyväskylän yliopistoon syksyllä 2018 sosiaalityön pro gradu -tutkielmani kokemusohjauksesta, joka on Lahdessa Soteho -kehittämisryhmän kehittämä ja kolmeen otteeseen eri tahojen kanssa pilotoitu työmuoto. Yhteistyötä on palvelupiloteissa aiemmin tehty psykiatrian päiväpolin sekä Mielenterveyden keskusliiton sopeutumisvalmennuksen kanssa. Pro gradu -tutkielmani keskittyi erityisesti kolmanteen, PRO SOS -hankkeessa pilotoituun kokeiluun,

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Essi Rakkolainen ja Maria Tuomi tuottivat opinnäytetyönsä ohessa oppaan nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnasta, jossa elokuvien yhdessä katsomista ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen vahvistetaan osallistujien sosiaalista toimintakykyä. Essi ja Maria kertovat toimintamallin synnyttävän asiakkaiden välistä dialogia, joka poistaa hallinnollista

Miltä kuulostaa asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus, tulevaisuussuuntautuneisuus, poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen, optimistisuus, toiveikkuus, yhteistyö ja myönteinen palaute? Voisivatko nämä terapiamaailmasta tutut käytännöt hyödyttää myös sosiaalialan työtä? Kyse on ratkaisukeskeisestä työotteesta, jonka teoriatausta rakentuu sosiaalisen konstruktionismin, systeemiteorian ja perheterapian varaan ja joka juontaa juurensa Milwaukeen perheterapiakeskukseen (Brief Therapy Center). Lähtökohdiltaan ja

Sosiaalityössä tieto on luonteeltaan laadullista, tilanteissa ja vuorovaikutuksessa rakentuvaa ja osin vaikeasti mitattavaa ja vertailtavaa. Oman työnsä vaikutuksia on saanut seurata lähinnä asiakastasolla. Perinteinen keskustelu ja kohtaaminen tulevat aina olemaan sosiaalityön keskiössä, mutta olisiko siellä tilaa täydentävälle mittaustiedolle? Pitää olla, sillä olemme siirtyneet maailmaan, missä tiedon tulisi olla

Aikuissosiaalityö ja työikäisten palvelut eivät ole keskiössä maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksessa. Tämän voi päätellä maakuntien sote-uudistuksen internetsivuja tarkastelemalla. Uudistuksessa on huomio kiinnittynyt enemmän lasten, nuorten, perheiden sekä ikäihmisten palveluihin. Tähän ovat varmasti vaikuttaneet sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden kohdentuminen juuri näihin teemoihin (Lape ja I&O[1]). Osassa maakuntia