Sosiaalinen raportointi  ja tiedontuotanto

Rakenteellinen sosiaalityö ja sen mukainen sosiaalinen raportointi sekä rakenteellisen sosiaalityön sisältöjen ja toimintatapojen uudistaminen ovat tärkeitä keinoja vankentaa ymmärrystä ihmisten tarpeista, niihin vastaamisen haasteista ja tarvittavista muutoksista. Hankkeessa kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaalityön muotoja ja menetelmiä. Hanketoiminnot on suunniteltu siten, että ne tukevat sosiaalihuollon ja sosiaalityön uudistumista valmisteilla oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon- ja maakunnallisiin rakenteisiin, jolloin sosiaalihuoltolain toimeenpanon tukeminen on yksi keino vastata näihin uudistumisen tarpeisiin. Hanketoiminnot tukevat kuntatoimijoita vahvistamaan mm. sosiaalihuoltolain toimeenpanoa sekä valmistautumista palvelurakenteissa ja toimintamalleissa tapahtuviin muutoksiin.

Valmiit tuotokset:

http://www.vasso.fi/toimintamme/sosiaalinenraportointi/

Pilotti: Sosiaalisen raportoinnin lomake ja toimenpiteisiin johtava prosessi kunnan aikuissosiaalityössä. (Sosiaalihuoltolaki 7 ja 8 § mukainen toiminta)

 • Sosiaalisen raportoinnin malli alun perin tilattu koko Turun Hyvinvointitoimialan työntekijöiden käyttöön.
 • PRO SOS –osahankkeessa aloitettiin kehittäminen 2017 Kaarinan kaupungin aikuissosiaalityön kanssa.
 • 2018 testattiin mallia paperiversiona Kaarinan aikuissosiaalityössä.
 • 3kk ja kuusi työntekijää.
 • 2 positiivista rakenteellista huomiota
 • 7 negatiivista
 • Raportit jakautuivat monelle hallinnonalalle sekä tasaisesti sosiaalihuoltolain 11§ eri kohtiin (1-10).
 • Mitä halutaan ratkaista?: Perustyön ohessa helposti käytettävä tapa tehdä SHL7 § edellyttämää rakenteellista sosiaalityötä. Kanava, jossa työssä havaitusta ilmiöstä kumpuavan toimenpide- ehdotuksen etenemiseen voi luottaa ja josta saa palautteen. Sosiaalityön ja -ohjauksen ammatillisen statuksen vahvistuminen. Asiakaskunnanosallisuuden edistyminen. Samalla saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen pureksittua ja syvempää tietoa heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista.
 • Kohderyhmä: Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat ja välillisesti asiakkaat. Kunnan ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien huomioiminen.
 • Hallinnollinen prosessi: Prosessi tulee sopia maakunta- ja kuntakohtaisesti. Varsinais-Suomessa Vasso kerää kuntakohtaiset raportit kolmen kuukauden välein ja toimittaa esimiehille ja esittää jatkokehittämisehdotukset kunnassa. Lisäksi maakunnan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä hyödyntää tuloksia maakunnan Hyvinvointikertomuksessa vuosittain ja valtuustokausittain aikuisosiaalityön osalta.

Tulossa:

 • Malli pilotissa VS PRO SOS -hankekunnissa (11 kpl) hankkeen loppuun.
 • Kaarinassa malli otetaan käyttöön koko sos.palveluissa ja palautteet käsittelee johtoryhmä.
 • VS-sote-muutosorganisaatio kiinnostunut mallista.
 • Malli otetaan käyttöön koko Varsinais-Suomessa, jos Vasson hallitus näin katsoo hankkeen päätyttyä.
 • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoitus myönnetty hankkeen jälkeiseksi ajaksi. Tavoitteena selvittää tarkemmin mallin toimivuutta varsinkin maakunnan tasolla tietojohtamisen työkaluna työikäisten osalta.
 • Muita maakuntia etsitään parhaillaan kokeilukumppaneiksi mallin käyttöönotossa.