Tuotokset

Sahonen, Sanna (2019) Jalkautuvan aikuissosiaalityön hyvät käytännöt - "Hyvää jälkee" Naantalin päihdepalveluissa. Opinnäytetyö. Sosionomi (AMK). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

  • Sahosen opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Naantalin kaupungin päihdepalvelujen jalkautuvaa työtapaa, jossa asiakkaiden osallisuus on vahvasti mukana.

Mannio, Maija & Paalu, Sanna (2018) Ulos virastoista ihmisten pariin. Opinnäytetyö. Sosionomi (AMK). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

  • Mannion ja Paalun opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella jalkautumisen käsitettä aikuissosiaalityössä. Työn tietoperustassa lähdettiin liikkeelle aikuissosiaalityön, yhteisösosiaalityön ja osallisuuden käsitteitä avaamalla.

Rajasaari, Kristiina (2018) Miksi ja miten aikuissosiaalityön asiakkuus alkaa? Opinnäytetyö. Sosionomi (AMK). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

  • Rajasaaren opinnäytetyön tavoitteena on selvittää PRO SOS - Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeelle, miksi ja miten kunnallisen aikuissosiaalityön asiakkuus alkaa. 

Hanski, Minna & Lyytikäinen, Laura (2018) Monialaisen yhteistyön kehittäminen aikuissosiaalityössä PRO SOS -hankkeen työpajaprosessi Kymenlaaksossa. Opinnäytetyö. Sosionomi (XAMK). Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

  • Hanskin ja Lyytikäisen opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Kymenlaakson aikuissosiaalityön työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä ja siitä, kuinka monialaista yhteistyötä voisi kehittää maakunnallisesti. 

Vierikko, Terhi & Vuoria, Eeva (2018) Moniammatillisen arviointityön kehittäminen Kaarinan perhe- ja sosiaalipalveluissa. Opinnäytetyö. Sosionomi (YAMK). Turku: Turun Ammattikorkeakoulu.

  • Vierikon ja Vuorian opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa Kaarinan perhe- ja sosiaalipalveluiden arviointityö moniammatilliseksi ja mahdollistaa yhteistyö yli yksikkörajojen.

Timo, Anne (2018) Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaalisen kuntoutuksen jäsentäminen. Opinnäytetyö. Sosionomi (YAMK). Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.

  • Timon opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä ja jäsentämistä aikuisten sosiaalipalveluna Etelä-Pohjanmaan aikuissosiaalityössä.

Leppäkoski, Kati (2018) Polkuja erityistä tukea tarvitsevien toimeentulotukiasiakkaiden palveluun: Tarkastelussa Kelan ja kunnan yhteistyö. Opinnäytetyö. Sosionomi (YAMK). Mikkeli: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu.

  • Leppäkosken työn tavoitteena on selvittää, miten erityisen tuen tarpeessa oleva asiakas tunnistetaan Kelan asiakasvirrasta sekä miten Kelan ja kunnan välistä yhteistyötä tulisi kehittää erityisryhmien toimeentulotuen palveluissa. 

Tauriainen, Kirsi & Tuurihalme, Jasmin (2017) Perustoimeentulotuen Kela-siirto. Työntekijöiden ajatuksia Kelan ja kunnan välisestä yhteistyöstä toimeentulotukityössä. Opinnäytetyö. Sosionomi (AMK). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

  • Tauriaisen ja Tuurihalmeen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää PRO SOS -hankkeen tekemän alkukartoituksen avulla, millaista yhteistyötä sekä millaisia asiakasohjauksen tapoja Kelan ja kunnan välillä on toimeentulotukityössä, mitä kehittämistarpeita Kelan ja kunnan välisissä toimeentulotukeen liittyvissä asioissa on ja millaisia kehittämisehdotuksia työntekijät löytävät sekä, mitä työntekijät ajattelevat toimeentulotukiasiakkaiden tasa-arvon toteutumisesta toimeentulotukityössä.

Yliruokanen, Kaisa (2017) pelit - aikuissosiaalityön käyttämätön mahdollisuus. Talentia-lehti 3.11.2017. https://www.talentia-lehti.fi/pelit-aikuissosiaalityon-kayttamaton-mahdollisuus/

Talentia lehden julkaisu Pro Sos -hankkeen Soccan kehittämistyöstä.

Savela Kati (2017) Kuntien työllisyyspalvelut eivät edistä kaikkien työllistymistä. Kyvyt käyttöön - osatyökykyisten työllistymisen erikoislehti 2/2017. http://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/kk_lehdet/vates_kk2.17_web01.pdf

Pro Sos -hankkeen johtajan haastattelu kuntien työllisyyden hoidosta jossa myös yhteyttä Pro Sos -hankkeeseen avataan

PRO SOS –hankkeen alkukartoitus tuottaa tietoa hankkeen keskeisistä teemoista kehittämistyön pohjaksi.