Arviointi

Arviointi tarkoittaa asioiden ja tekemisten arvottamista siitä lähtökohdasta, onko saavutettu sitä mitä on tavoiteltu. PRO SOS -hankkeessa arviointi kohdentuu a) hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen, b) päähankkeen prosessien toimivuuteen eli miten päähanke tukee osahankkeita ja c) asiakkaiden osallisuuden lisäämiseen.

Arvioinnin kokonaisuus

Alku- ja loppukartoitus

Koko PRO SOS -hankkeen tulosten arvioimiseksi ja osahankkeiden tueksi tarkoitettu alku- ja loppukartoitus keskittyy hankkeen päätavoitteisiin, joita ovat palvelutarpeen arviointi, toimeentulotukiprosessin sujuvuus ja yhteiskehittäminen. Nämä teemat ovat yhteisiä kaikille osahankkeille. Lisäksi arvioidaan asiakkaiden osallisuutta.

 • Alkukartoitus keväällä 2017
  Aikuissosiaalityön tilanteen kartoitus palvelutarpeen arvioinnin, yhteiskehittämisen ja Kela-kunta yhteistyön näkökulmista
  Tiedon tuottaminen hanketyön sisällöllisen toteutuksen tueksi
 • Loppukartoitus keväällä 2019
  Aikuissosiaalityössä tapahtuneen muutoksen kuvaaminen alkukartoituksen teemojen mukaisesti
 • Osahankearviointi
  PRO SOS-hankkeen osahankearvioinnin vaiheet:
   1. Osahankkeen tavoitteet ja toiminta Robsonin viitekehysmallissa
   2. Työskentely omien tavoitteiden mukaisesti päähankkeen tavoitteiden suunnassa
   3. Tulosten koonti ja vaikutusten analysointi

Hanketiimin työskentely

Hanketiimin työskentelyn arviointi liitetty joka toinen viikko toteutettaviin tiimitapaamisiin skype-yhteyden välityksellä. Lisäksi teemaseminaarit neljä kertaa prosessin aikana.
Loppuraportointi tiimityöskentelystä EURA-raportoinnin yhteydessä

Yhteistyökumppaneitten loppuarviointi

Loppuarvioinnissa keskeiset yhteistyökumppanit arvioivat oman organisaationsa näkökulmasta hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja hankeprosessia.