Sosiaalinen raportointi ja tietoperusta

Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu:

  1. sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista;
  2. tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi;
  3. sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi kunnan muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.
    (SHL 1301/2014 § 7)

Kumuloituva tieto sosiaalisesta kasvattaa myös ymmärrystä sosiaalityön tietoperustasta.

Sosiaalinen raportointi

Rakenteellinen sosiaalityö ja sen mukainen sosiaalinen raportointi ovat tärkeitä keinoja vankentaa ymmärrystä ihmisten tarpeista, niihin vastaamisen haasteista ja tarvittavista muutoksista. Sosiaalinen raportointi on työväline, jolla sosiaalialan työntekijöille kertynyttä tietoa asiakkaiden tilanteista ja sosiaalilista ilmiöistä voidaan systemaattisesti kerätä.

Hankkeessa kehitetty sosiaalisen raportoinnin työkalu ja sen avulla rakennettava malli on otettu hankkeen jälkeen valmisteluun valtakunnallisesti. Kehittämistyötä jatkaa Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab.

Uusimmat tiedot mallin etenemisestä löydät osoitteesta:
www.vasso.fi/toimintamme/sosiaalinenraportointi

Tietoperusta

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttä on hyvin laaja ja sen tietopohja vastaavasti hajanainen. Terveydenhuollon ’Käypä hoito’-ajattelun rinnalle tarvitaan sosiaalityön omaan käytäntötutkimukseen ja yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun perustuvaa tulkintamallia. Tässä PRO SOS- osahankkeessa on kehitetty aikuissosiaalityön omaa tietopohjaa Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa sekä SOITE:n, Pietarsaaren ja Vaasan aikuissosiaalityön työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Se rakentuu työntekijöiden ammattitiedon, asiakkaiden kokemustiedon ja tutkimuksen tuottaman tiedon pohjalta.

KAIMeR -teoria aikuissosiaalityön tietopohjan tulkintamallina

Olemme jäsentäneet aikuissosiaalityön tietopohjaa perustuen yhteiskehitetyn tiedon tulkintaan. Sovellamme siihen ruotsalaisten sosiaalityön tutkijoiden Björn Blomin ja Stefan Morénin kehittämää KAIMeR-teoriaa (Blom et Morén 2010). KAIMeR-teoria pyrkii selittämään ja ymmärtämään, MITEN ja MIKSI tietyt tulokset ilmenevät sosiaalityössä tietyssä tilanteessa. Teoria tulkitsee vaikutuksia ja vaikuttavuutta ottamalla huomioon kontekstin, toimijat, intervention, mekanismit ja tulokset (=K-A-I-Me-R). Ihmisten ainutlaatuisissa ja monimutkaisissa tilanteissa kaikki osatekijät vaikuttavat myönteiseen tai kielteiseen lopputulokseen. Keskeistä vaikuttavien mekanismien käynnistymiselle ovat rakenteet ja vuorovaikutus sekä niihin sisältyvät jännitteet. Teorian mukaan vaikutusta ei voi taata etukäteen, mutta on mahdollista oppia, millä siihen voidaan varmimmin pyrkiä.