Tiivistelmä

PRO SOS Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa – hanke oli ajalla 1.8.2016-31.7.2019 toiminut valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen toteuttajina toimivat Sosiaalialan osaamiskeskukset SoNET BOTNIA, KOSKE, PIKASSOS, VASSO, VERSO, SOCCA ja SOCOM, sekä Jyväskylän Yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hanketta hallinnoi SoNET BOTNIAn pääorganisaatio/hallinnoiva organisaatio Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.  Lue tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa, sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvassa toimintaympäristössä.

Hanke valmistaa sosiaalityön siirtymistä kunnista maakuntiin, pyrkii lisäämään asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallistumista sosiaalityön toteutuksessa ja tukee sosiaalityön vaikuttavuuden lisäämistä ja sen osoittamista.

Hankkeessa sosiaalityön uudistamisen keskiössä ovat asiakasprosessien eri vaiheet. Hankkeessa keskitytään uudistamaan ja vahvistamaan asiakkaiden ohjautumista palveluiden piiriin (vireille tulo), palvelutarpeen arviointia sekä sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä ja palveluita. 

Hankkeen osatavoitteina on:

 1. luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön osana sote-uudistusta sekä perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanoa
 2. edistää paikallisiin ja maakunnallisiin tarpeisiin räätälöidyn ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa vahvasti vaikuttavan sosiaalityön kehittämistä ja näkymistä sote-uudistuksessa ja päätöksenteossa
 3. edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä kohti asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistä työskentelyä, huomioiden asiakkaiden taustatekijät kuten ikä ja sukupuoli
 4. vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen sekä yhteistyöverkostojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä

Hankkeen toimenpiteinä oli:

  1. Kehittää toimivia yhteistyörakenteita Kelan ja sosiaalihuollon välille
  2. Vakiinnuttaa käyttöön sosiaalialan asiakkaiden ja työntekijöiden yhteiskehittämisen malleja
  3. Kehittää hyviä käytäntöjä monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin ja selkiinnyttää sosiaalipalvelujen roolia integroiduissa palveluissa
  4. Uudistaa ja monipuolistaa aikuissosiaalityön työmuotoja ja toimintatapoja uusiin rakenteisiin.

Hankkeen kehittämistyön toimintaympäristö

Hankkeen kärkiteemat

Hanketyön aikana hankkeen painopisteet terävöityivät ja hanke painottui aikuissosiaalityön kehittämiseen, koska valtakunnalliset kärkihankkeet LAPE ja I&O, keskittyivät samaan aikaan lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja ikäihmisten palvelujen kehittämiseen.

Aikuissosiaalityön kehittämisen kärkiteemat tiivistyivät alun 11. kärkiteemasta nyt hankkeen etusivuilla esitettävään kahdeksaan (+ teesit).  Esite kärkiteemoista Aikuissosiaalityön päiviltä tammikuussa 2019.